สินทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ต้องปกป้อง

สินทรัพย์ หรือที่มักจะมีความหมายโดยรวมเป็น ทรัพย์สินที่มีค่า ตีราคาเป็นเม็ดเงินได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ก็ตาม มีทั้งแบบมีตัวตน เช่น เงินสด บ้าน ที่ดิน ฯลฯ และแบบไม่มีตัวตน เช่น ลิขสิทธิ์ ความเชื่อถือ ฯลฯ ซึ่งนิยมใช้วิธีการจัดตั้งเป็นองค์กร บริษัทในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการป้องกันที่จะช่วยให้เกิดความมั่นใจได้

เหตุผลสำคัญที่ต้องมีการปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้ ก็เพื่อความมั่งคั่งนั่นเอง ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีที่มาจากการหย่าร้าง คดีความทางธุรกิจ คดีส่วนบุคคล และการเผชิญกับเจ้าหนี้ที่ไม่มีความเป็นธรรม เป็นต้น การเข้าพิทักษ์สิทธิประโยชน์ รักษาสินทรัพย์ของบริษัทจึงมีความสำคัญ จัดเป็นหนทางในการช่วยฟื้นฟูธุรกิจโดยรวมในอนาคตได้ โดยจะต้องอาศัยการวางแผน การเลือกโครงสร้างการป้องกันที่เหมาะสมกับปัจจัยที่มี และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีความชัดเจน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ไม่ให้มีการปกปิดการทำธุรกรรมหรือยักยอกเอกสาร โดยส่วนนี้ที่ปรึกษากฏหมายมักจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการใช้เครื่องมือทางกฏหมายเพื่อการปกป้องสินทรัพย์ต่าง ๆ

หากจะมีคำถามถึงเครื่องมือที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกสำหรับการป้องกันสินทรัพย์นั้น อาจพิจารณาได้จากแนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจในหมู่เกาะคุกที่เชื่อว่า กฎหมายจะสร้างสินทรัพย์ที่มีความท้าทายในการติดตาม และอุปสรรคในการเก็บรวบรวมสำหรับการดำเนินคดี ดังนั้นขั้นแรกในการปกป้องสินทรัพย์ก็คือ การหลีกเลี่ยงการฟ้องร้อง