ความมั่งคั่งในรูปแบบบริษัท

กลยุทธ์ในการปกป้องสินทรัพย์

หากคนเราอยู่แบบใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด พึ่งพาอาศัยแต่ธรรมชาติ เหมือนกับภาพชีวิตในชนบทห่างไกล ที่มักจะจินตนาการถึงชีวิตและสังคมสมัยเก่า การปกป้องทรัพย์สินที่หามาได้ก็น่าจะไม่มีขั้นตอนอะไรมากมาย เป็นเรื่องของคน อาวุธ และการอยู่เวรยามทั่วไป หากแต่ว่าปัจจุบันสังคมมีการพัฒนา มีการติดต่อสื่อสารที่ขยายวงกว้าง การค้าขายเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ผู้คนใฝ่หาถึงความเจริญและมั่งคั่งมากขึ้น ทำให้มีทรัพย์สินในหลายรูปแบบที่จำเป็นต้องปกป้องตามมา การปกป้องทรัพย์สินที่ได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่งคือการทำให้อยู่ในรูปแบบของบริษัท ทั้งในแบบบริษัทเล็ก ๆ หรือบริษัทต่างประเทศก็ตาม ที่อาจจะมีหุ้นส่วนและคู่ค้าที่มาจากคนในครอบครัว หรือบุคคลภายนอกก็ได้

การอยู่ในรูปแบบองค์กรเล็ก ๆ เช่น ห้างหุ้นส่วน บริษัทแบบครอบครัว จัดเป็นขั้นแรกของการคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการนั้น ๆ โดยมักจะมีผู้ถือหุ้น คู่ค้า และข้อตกลงที่กำหนดขึ้นมาเองโดยสมาชิกในครอบครัว จัดเป็นรูปแบบที่มีการป้องกันที่ดี เพราะสามารถส่งต่อผลประโยชน์กันได้ง่าย และสามารถใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจได้เต็มที่ สามารถโอนสินทรัพย์กันได้ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอการดำเนินการทางศาลในกรณีถึงแก่กรรม

สำหรับผู้ที่มีศักยภาพทางการเงินที่ดีมาก ๆ มักจะนิยมทำในรูปแบบบริษัทต่างประเทศ โดยเลือกเอาประเทศที่มั่นใจว่ามีโครงสร้างทางกฎหมายแข็งแกร่งมากพอที่จะให้ความคุ้มครองหนี้สินอันจะมีในอนาคตได้ ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือในต่างประเทศให้ได้ แล้วเปิดบัญชีส่วนตัวในธนาคารต่างประเทศนั้น และลงมือตั้งบริษัทกันเลย วิธีนี้จะช่วยให้การสืบค้นข้อมูลและการสืบหาทรัพย์สินที่จะเชื่อมโยงไปยังตัวบุคคลทำได้ยากขึ้น สามารถป้องกันทรัพย์สินเหล่านั้นจากคู่กรณี รวมทั้งผู้พิพากษาและศาลได้ง่ายขึ้น