สิทธิและทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

ความมั่งคั่งอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์

ทรัพย์สินอีกประเภทหนึ่งที่กฏหมายให้ความคุ้มครอง และเป็นแหล่งผลประโยชน์หลักในหลาย ๆ บริษัทก็คือ “ทรัพย์สินทางปัญญา” เป็นสิ่งที่เกิดจากสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เป็นเจ้าของสิทธิ แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ

1. ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม – ในประเทศไทยแบ่งเป็น 9 ประเภท ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิของวงจรรวม การคุ้มครองพันธุ์พืช และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ลิขสิทธิ์ – สิทธิในผลงานหรือความคิดสร้างสรรค์ ที่มอบให้แก่ผู้สร้างสรรค์แต่เพียงผู้เดียว แต่ไม่ครอบคลุมในส่วนของขั้นตอน กรรมวิธี การค้นพบ ระบบงาน วิธีการทำงาน ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น งานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี ภาพยนต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานฐานข้อมูล งานในแผนกวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นคนละตัวกับสิทธิทั่วไปที่มีในทรัพย์สิน แต่อาจคล้ายกันในส่วนที่ต้องมีการขออนุญาต และการได้รับความยินยอมจากเจ้าของก่อน ความเจริญในธุรกิจการสร้างแบรนด์ การสร้างความเชื่อถือ ความแตกต่างในตัวสินค้า ตลอดทั้งความมีเอกลักษณ์เฉพาะที่จะดึงดูดลูกค้า ในการสร้างผลกำไรของธุรกิจจะเกิดขึ้นและดำเนินไปได้อย่างไร หากเมื่อมองไปทางไหนก็เห็นสินค้าในแบบที่เหมือน ๆ กัน และจะมีอะไรเป็นผลตอบแทนหรือแรงจูงใจ สำหรับผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ขึ้นมา บนพื้นฐานของการลงทุนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะผลงานที่ทำออกมาในระดับนวัตกรรม (Innovation) ที่จะต้องใส่เม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีต่าง ๆ ลงไปอย่างมหาศาล หรือจะเป็นอย่างไร หากพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของไทย จะมีการแสดงความเป็นเจ้าของสิทธิในนามประเทศอื่น เป็นต้น