เสริมความมั่งคั่งด้วยระบบ ISO

เครื่องมือในการป้องกันและถนอมรักษาสินทรัพย์

ในการทำงานทุกวันนี้ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ท่ามกลางความท้าทายขององค์กรในการพยายามปกป้องสินทรัพย์ที่มีของตนเอง ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากล และอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างลงตัวของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารข้อมูลและการปฏิบัติงาน

บนหนทางสู่การทำกำไรของธุรกิจ ISO (International Organization for Standard) จัดเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างโอกาส เพิ่มช่องทางธุรกิจให้เข้ามาอยู่ในตลาดต่างประเทศได้ดี ISO เป็นระบบมาตรฐานคุณภาพขององค์กรที่รองรับการบริหารและดำเนินการขององค์กรทั่วโลกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมี ISO 9001 เป็นข้อกำหนดมาตรฐานที่มีหลักในการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพให้มั่นใจได้ว่า กระบวนการทำงานต่าง ๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้

มาตรการที่ใช้ควบคุมภายในเพื่อป้องกันการสูญเสีย เป็นการรักษาสินทรัพย์และผลประโยชน์ขององค์กรนั้นควรต้องมีระบบค้นหาทรัพย์สินและแผนการตรวจจับที่เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการควบคุมสิ่งที่มีความเสี่ยงหรือเงื่อนไข ให้มีความสอดคล้องตรงกับข้อกำหนดที่สุด ในระบบ ISO 9001:2015 ข้อกำหนดที่ 8.5.3 ได้ขยายความสิ่งที่จะต้องดูแลครอบคลุมถึงทรัพย์สินของลูกค้า ผู้ขาย และผู้จัดหาภายนอก เช่น วัตถุดิบ อุปกรณ์ ข้อมูลลูกค้า โดยอาจทำเป็นลำดับรายการแยกออกมา ซึ่งจะมีการดูแล การป้องกัน และรักษาตลอดการใช้งาน ให้มีความปลอดภัย มีความชัดเจนในการดำเนินการ สามารถอธิบายและบันทึกเป็นเอกสารออกมาได้ ในส่วนข้อกำหนดที่ 8.5.4 จะว่าด้วยการถนอมรักษา ที่ต้องทำให้มั่นใจได้ว่า ตลอดกระบวนการทำผลิตภัณฑ์จนส่งมอบถึงมือลูกค้านั้น รวมทั้งการให้บริการ มีการถนอมรักษาที่สอดคล้องกับข้อกำหนด เช่น จำนวนสินค้าคงคลัง การระบุวันที่ผลิต การบันทึกฐานข้อมูล การจัดเก็บของในสโตร์